Zpracování účetnictví

Dle zákona o účetnictví je každá právnická či fyzická osoba, prokazující své výdaje pro daňové účely, povinna vedení účetnictví. Zpracování účetnictví se provádí za určitý subjekt, k určitému okamžiku a za určité časové období. Zpracování účetnictví slouží pro podávání informací o stavu a pohybu majetku, o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku.

Zpracování účetnictví ve firmě

Zpracování účetnictví probíhá pro každou účetní jednotkou samostatně. Protože účetnictví slouží jako důkazní materiál, musí být zpracováno pravdivě, úplně, včasně, pečlivě, čitelně a průkazně.

Někdy však nastane situace, kdy podnikatelský subjekt není schopný provádět zpracování účetnictví sám. V tomto případě si může najmout firmu nebo živnostníka, zkrátka účetní, který zpracování účetnictví provede za něj.

Obraťte se i vy na odborníky pro zpracování účetnictví a mějte své účetnictví podle všech regulí!

Kontaktní formulář

Zásady ve zpracování účetnictví

Zpracování a vedení účetnictví by se mělo držet několika hlavních zásad, které se všeobecně označují za obecně uznávané účetní zásady. Samozřejmě i naše firma plně respektuje a dodržuje tyto zásady:

  • Zásada účetní jednotky- vyjadřuje to, že každý hospodářský jev se v účetnictví vyjadřuje za určitou účetní jednotku, která je vymezena jako celek.
  • Zásada úplnosti z hlediska času a rozsahu - vyjadřuje časovou a rozsahovou úplnosti trvání účetní jednotky. Vedení účetnictví je povinné po celou dobu trvání účetní jednotky a to od jejího vzniku až po samotný zánik.
  • Zásada realizačního principu - vychází z faktu, že výnos vzniká momentem realizace výkonu. Účetní jednotka zaznamenává účetní případ do období, do něhož časově a věcně spadá.
  • Zásada zjišťování výsledku hospodaření - vyjadřuje fakt vědomí o hospodaření podniku a finanční situaci účetní jednotky a to v pravidelných časových intervalech.
  • Zásada opatrnosti - znamená, že je třeba brát v úvahu všechna potenciální rizika a očekávané ztráty týkající se majetku a závazků účetní jednotky. Není vhodné nadhodnocovat aktiva a výnosy nebo podhodnocovat pasiva a náklady.
  • Zásada konzistence - stanoví pravidla pro oceňování majetku, která musejí být stejná po celou dobu, kdy se o něm účtuje. Pravidla se mohou v jistém případě měnit, ale v tom případě musí být změna doložena v příloze účetních výkazů.
  • Zásada zákazu vzájemného zaúčtování - zakazuje vzájemně zaúčtovávat majetek a závazky, náklady a výnosy kromě jistých výjimek. Náklady a výnosy se musí evidovat zvlášť.

Kontaktní formulář

Chcete více informací o zpracování účetnictví?

Pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně vedení účetnictví, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.