Účetní doklady

Pro každou účetní operaci je možné provést zápis pouze na základě účetního dokladu. Účetní doklad je originální písemnost, která zajišťuje průkaznost, pravdivost, úplnost, včasnost, viditelnost a čitelnost účetnictví. Zásady dokladovosti musí být dodržovány jak ve vedení jednoduchého účetnictví tak ve vedení podvojného účetnictví, stejně tak jako forma a náležitosti všech účetních dokladů.

Náležitosti účetních dokladů

Každý účetní doklad podkládající účetní zápis má zákonem předepsané náležitosti, které musí obsahovat:

 • Označení účetního dokladu
 • Obsah účetního případu a jeho účastníky
 • Peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • Okamžik vyhotovení účetního dokladu
 • Okamžik uskutečnění účetního případu
 • Podpisový záznam

Účetní doklad musí být vyhotoven účetní jednotkou bezodkladně a to buď pracovníkem pracoviště, nebo samotným podnikatelem.

Oběh účetních dokladů

Aby došlo k co nejrychlejšímu zpracování účetních dokladů, je vhodné sestavit si plán oběhu účetních dokladů dle potřeb podniku.

Základní fáze oběhu účetních dokladů jsou:

 • Vyhotovení účetních dokladů
 • Přezkoušení účetních dokladů
 • Zaúčtování účetních dokladů
 • Úschova účetních dokladů

Vyhotovení účetních dokladů

Účetní doklady jsou vyhotoveny účetní jednotkou v každém případě vzniku skutečnosti, která je předmětem účetnictví.

Přezkoušení účetních dokladů

Přezkoušení účetních dokladů se děje z hlediska věcného, kdy se ověřuje souhlas účetního dokladu se skutečností, cena a počáteční kontrola. A také z hlediska formálního, kdy se kontroluje, zda jsou dodrženy předepsané náležitosti. Špatné doklady se vracejí jejich zhotoviteli.

Zaúčtování účetních dokladů

Součástí samotného zaúčtování je příprava účetních dokladů k zaúčtování, kdy se účetní doklady nejprve roztřídí, očíslují a opatří se účtovacím předpisem. Teprve potom proběhne samotné zaúčtování účetních dokladů do účetních knih.

Úschova účetních dokladů

Zákon o účetnictví stanoví minimální dobu úschovy účetních dokladů a písemností. Teprve po uplynutí archivační doby smí podnik doklady skartovat. Fakt úschovy musí být respektován a proto zmizení nebo účtování bez účetních dokladů může být pokutováno státem.

Kontaktní formulář

Zápisy na účetních dokladech


Zápisy prováděné na účetních dokladech musí být trvalé a pro fyzickou osobu čitelné. Opravu je možno provést tak, aby bylo zřejmé, čeho se týká a kdo ji provedl. Nejideálnějším řešením při opravování náležitostí účetního dokladu je vyhotovení dokladu nového, již opraveného.

Druhy účetních dokladů


Účetní doklady lze rozdělit z různých pohledů na:

 • Vnitřní
 • Vnější

Vnitřní účetní doklady

Vnitřní účetní doklady neboli také interní doklady se užívají uvnitř podniku, přes jehož hranice se nedostanou.

Vnější účetní doklady

Vnější účetní doklady neboli také externí doklady přicházejí nebo odcházejí z podniku. Jejich hlavní funkcí je styk s vnějším světem.

 • Došlé
 • Vydané

Došlé účetní doklady

Došlé účetní doklady dostala firma od jiné firmy za jejich výrobky či služby.

Vydané účetní doklady

Vydané účetní doklady firma vydala jiné firmě za své výrobky či služby.

 • Jednotlivé
 • Sběrné

Jednotlivé účetní doklady

Jednotlivé účetní doklady zachycují a dokládají jednu jedinou účetní operaci.

Sběrné účetní doklady

Sběrné účetní doklady dokumentují více stejnorodých hospodářských operací v jednom měsíci.

Účetní záznam vs. Účetní doklad

Za účetní záznam se považují data, která souvisejí s předmětem účetnictví nebo vedením účetnictví. Mezi účetní záznamy se řadí jednak účetní doklady, účetní knihy, inventurní zápisy, účetní uzávěrka aj. Mohou mít písemnou, ale také technickou formu.

Kontaktní formulář

Chcete více informací o účetních dokladech?

Pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně vedení účetnictví, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.