Auditor

Auditorem je osoba, která má za úkol vyjádřit svůj názor na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných účetní jednotkou.

Auditor ověřuje, jestli je stav majetku a závazků, finanční situace a výsledek hospodaření společnosti zachycen v souladu s účetními předpisy a Mezinárodními účetními standardy. Názor auditora má velkou váhu a je pro firmu důležitý z hlediska důvěryhodnosti potenciálních klientů a věřitelů.

Služby auditora

Auditor provádí auditorské služby, kterými se rozumí ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv, ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou a nebo ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů.

Provádění auditu auditorem

Auditor je při provádění účetního auditu povinný ověřit, zda informace uvedené v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a zda je výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou nebo konsolidovaná výroční zpráva je v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou.

Zpráva auditora

Účetní audit je zakončen auditorskou zprávou, kterou má za úkol sepsat auditor po provedení účetního auditu u účetní jednotky. V auditorské zprávě auditor vyjadřuje své mínění na správnost předložení účetní závěrky.

Názor auditora je vyjádřen pomocí výroku, který je standardizovaný a může být:

  • výrok bez výhrad
  • výrok s výhradou
  • záporný výrok
  • odmítnutí

Výrok auditora bez výhrad

Výrok bez výhrad udělí auditor tehdy, pokud je přesvědčen, že skutečnosti vykázané jsou v souladu s realitou.

Výrok auditora s výhradou

Výrok s výhradou je vyjádřen, pokud auditor nesouhlasí s dílčím údajem v účetní závěrce. Auditorská zpráva zahne skutečnosti, kterých se výrok s výhradou týká.

Záporný výrok auditora

Záporný výrok je vyřčen, pokud je auditor přesvědčen, že vykazované skutečnosti nejsou v souladu s realitou a účetní závěrka tedy nepodává věrný a poctivý obraz o výkonnosti a finanční situaci podniku.

Odmítnutí auditora

Auditor vyjádří odmítnutí výroku tehdy, pokud nezískal nebo mu nebylo umožněno získat dostatečné informace k vyjádření se k účetní závěrce.

Kontaktní formulář

Chcete více informací o auditorovi či účetním auditu?

Pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně účetního auditu, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.