Mzdový výměr

Mzdový výměr představuje jednostranný právní úkon zaměstnavatele, který zaměstnanci určuje výši mzdy. Před každým začátkem výkonu práce musí být ujednána výše mzdy daného pracovníka. První den nástupu do zaměstnání je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci mzdový výměr.

Náležitosti mzdového výměru

Základními náležitostmi mzdového výměru jsou:

  • identifikace zaměstnance,
  • předem určená výše mzdy,
  • údaje o způsobu odměňování,
  • údaje o místě a termínu výplaty mzdy.

Aby byl mzdový výměr považován za přijatý, musí být podepsán zaměstnancem a odpovědným vedoucím zaměstnance.

Vystavení mzdového výměru

Mzdový výměr musí být vystaven a předán zaměstnanci před samotným výkonem práce, ke které se předem domluvená mzda pojí. K nevystavení mzdového výměru může dojít, pokud výše mzdy a místo jejího předání bylo předmětem pracovní smlouvy. Mzdový výměr se také může řídit podmínkami kolektivní smlouvy nebo vnitřního mzdového předpisu zaměstnavatele, pokud došlo k jejich vydání.

Ojedinělost mzdového výměru

V ojedinělých případech se může stát, že firma předloží mzdový výměr k podpisu zpětně. V takovém případě může zaměstnanec požadovat jeho zrušení, protože zaměstnavatel nemůže výši mzdy stanovit za období, které už bylo odpracováno.

Forma mzdového výměru

Mzdový výměr musí existovat v písemném vyhotovení a to vždy nejméně ve dvou kopiích, při čemž jeden mzdový výměr náleží zaměstnanci a jeden zaměstnavateli.

Změna ve mzdovém výměru

Pokud nastane jakákoliv změna skutečností týkajících se údajů obsažených ve mzdovém výměru, je povinností zaměstnavatele změnu nahlásit zaměstnanci a to písemně nejpozději v den, kdy změna nabude účinnosti. V tom případě se jedná o jednostranný mzdový výměr, který zaměstnanec nemusí odsouhlasit, ale pouze jej převezme jako platnou informaci o výši jeho mzdy.

Mzda vs. plat

Mzda slouží jako ohodnocení vykonané práce v soukromé sféře, kdežto plat funguje v rozpočtovém sektoru. Soukromý sektor upravuje zákon o mzdě, pro rozpočtový sektor platí zákon o platu. Jelikož plat a mzda nejsou dva totožné pojmy, existují drobné odlišnosti ve mzdovém výměru a platovém výměru.

Platový výměr

Platový výměr je zaměstnavatel povinen předložit zaměstnanci, pokud odměnou za odvedenou práci je plat. Základním obsahem platového výměru jsou údaje o platové třídě, platovém stupni a výši platového tarifu zaměstnance nebo jiných pravidelně se opakujících složkách platu, stejně jako termín a místo předání výplaty.

Kontaktní formulář

Chcete více informací o mzdovém výměru? Přemýšlíte o externím zpracování vaší mzdové agendy?

Obraťte se na nás!!! Pokud potřebujete jakékoliv informace o mzdovém účetnictví, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.