Daňová správa

Daňová správa je v českém právním řádu definována Zákonem o správě daní a poplatků takto:

Daňová správa je právo činit opatření ke správnému a úplnému zjištění daně, stanovení a splnění daňových povinností, právo vyhledávat daňové subjekty, daně vybírat, vyměřit, vyúčtovat a posléze vymáhat nebo kontrolovat splnění daňových povinností ve stanovené výši a době.

Předmět daňové správy


Předmětem daňové správy jsou poplatky, odvody, zálohy na tyto příjmy a odvody za porušení rozpočtové kázně, pokud jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu.

Příslušenství daně

Příslušenstvím daně se rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty. Dále zákon upravuje vztah příslušenství daně tak, že příslušenství daně s výjimkou pokut sleduje osud daně, nestanoví-li správce daně jinak.

Povinnosti správce daně

Správce daně pro daňovou správu má za povinnost:

 • prokázat se služebním průkazem,
 • zachovat mlčenlivost o tom co se při daňovém řízení dozvěděl,
 • potvrdit převzetí dokladů ve zprávě o kontrole nebo samostatně při převzetí,
 • dbát na dodržení třicetidenní lhůty k vrácení všech převzatých dokladů,
 • postupovat v daňovém řízení v úzké spolupráci s klientem tak, aby stanovením a vybráním daně nebyly zkráceny daňové příjmy
 • zajistit, aby skutečnosti pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji,
 • sepsat o výsledku zjištění zprávu o daňové kontrole,
 • umožnit nahlížení do spisů týkajících se klienta a pořídit o každém nahlížení úřední záznam
 • vyřizovat námitky.

Práva správce daně

 • prokázat totožnost všech zúčastněných na řízení,
 • vyslechnout kteroukoli osobu jako svědka,
 • ověřovat oprávněnost osob,
 • požadovat poskytnutí informací o organizační struktuře, pracovní náplni jednotlivých útvarů, oběhu a uložení účetních a jiných dokladů od klienta,
 • požadovat zapůjčení potřebných dokladů a jiných věcí mimo prostor kontrolovaného klienta,
 • požadovat předložení dokladů rozhodných pro ověření správnosti vykázaného základu daně,
 • stanovit daňovou povinnost dle pomůcek.

Daňové řízení

Daňové řízení je vždy neveřejné. Správce daně, ale i osoby, které se daňového řízení zúčastní jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všem co se při daňovém řízení dozvěděli.

Nechte daňovou správu na odbornících!

V dnešní době je velice složité vyznat se v neustále měnících zákonitostech daňové správy. Nechte proto veškerou vaši daňovou správu na našich odbornících z Účetnictví Prahy 6 MF - Servis, kteří vše vyřidí za vás k vaší plné spokojenosti.

Kontaktní formulář

Chcete více informací o daňové správě?

Pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně daňového servisu , využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme. MF - Servis se o vás postará!